Cookie beleid Speeltuinvereniging Lingewijk

De website van Speeltuinvereniging Lingewijk is in technisch beheer van VerenigingAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

AVG Privacy Beleid - Speeltuin Vereniging Lingewijk
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Speeltuin Vereniging Lingewijk (hierna “SVL”) verwerkt van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van SVL, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan SVL verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1.0 VERANTWOORDELIJKE
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 • Speeltuin Vereniging Lingewijk
 • Adres: Jan v d Heijdenstraat 45, 4206XN, Gorinchem
 • Telefoon: 0183 620 162
 • E-mail: [email protected]
 • KvK nummer: 23022647
 • Het bestuurslid belast met de ledenadministratie is bereikbaar via [email protected].


2.0 WELKE GEGEVENS VERWERKT SVL EN VOOR WELK DOEL
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor – en achternaam;
  • voor – en achternaam kinderen;
  • geboortedatum kinderen;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • email adres;
  • IBAN bankrekeningnummer.

2.2 SVL verwerkt de in lid 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan;
 • uw naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het onderhouden van contact met u en het doorzenden van informatie van SVL;
 • uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor de inning van uw contributie/donatie.


2.3 E-mail berichtgeving:
SVL gebruikt uw naam en e-mailadres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van SVL. Afmelding voor deze mailing is mogelijk door dit aan te geven via [email protected].


3.0 BEWAARTERMIJNEN
SVL verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.0 DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
SVL geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval is kans aanwezig dat wij medewerking dienen te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.


5.0 WEBSITE
5.1 Bezoekers:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders en/of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

5.2 In kaart brengen van websitebezoek
Op de website van de SVL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SVL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

5.3 Cookies
SVL gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies de wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies mee opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5.4 Google analytics
De SVL maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. SVL maakt geen gebruik van Adwords of andere Googleprogramma’s voor het registreren van gegevens. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP adres van uw computer, over gezet naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het Privacy beleid van Google voor meer informatie (https://policies.google.com/privacy).

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de SVL te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De SVL heeft hier geen invloed op. De SVL heeft Google geen toestemming gegeven om via de vereniging verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

6.0 BEVEILIGINGSMAATREGELEN
Partijen die SVL benut voor de website hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. SVL heeft de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens SVL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken beveiligde back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.


Als u de indruk heet dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

7.0 FOTOPROTOCOL
SVL hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website en social media van SVL. Hier kunt u de bepalingen, waaraan SVL zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen lezen.

7.1 Gebruik website/social media:

 • SVL beheert de website www.speeltuinvereniginglingewijk.nl. Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, externe contacten en belangstellenden;
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij SVL. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het SVL bestuur;
 • Tijdens alle activiteiten door de SVL georganiseerd binnen de eigen accommodatie of in de wijk mogen foto- en video-opnames gemaakt worden voor leden en/of verzorgers van leden;
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt toestemming gevraagd per activiteit;
 • Er worden geen foto’s geplaatst van kinderen op de website, als ouder/verzorger bezwaar heeft gemaakt;
 • Als er ouders/verzorgers bezwaren hebben met een gepubliceerde foto of foto’s, wordt in overleg met deze persoon besloten de foto(s) te verwijderen;
 • Leden en/of ouders/verzorgers van leden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen;
 • Het SVL bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen SVL website en voor eigen SVL Facebook-pagina en andere eigen SVL social media.

7.2 Maken van foto- en video opnames:

 • Tijdens alle activiteiten door SVL georganiseerd binnen de eigen accommodatie of wijk mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door de leden en/of verzorgers van leden of externe contacten/belangstellende;
 • Binnen de SVL is het niet toegestaan foto’s en/of opnames te maken in sanitaire-, kleed- of doucheruimtes;
 • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen mits het uw eigen kind betreft, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor;
 • In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur.


8.0 INZAGERECHT, VERWIJDERING EN VRAGEN KLACHTEN
8.1 Inzage
Via de ledenadministratie van SVL kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SVL zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren;

8.2 Bezwaar
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in lid 2, kan je eveneens contact opnemen via [email protected].

8.3 Klachten
Indien je klachten hebt over de wijze waarop SVL uw persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

8.4 Overige
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via [email protected]. Speeltuinvereniging Lingewijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9.0 WIJZIGINGEN
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!