Cookie beleid Speeltuinvereniging Lingewijk

De website van Speeltuinvereniging Lingewijk is in technisch beheer van VerenigingAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

ARTIKEL 1       ALGEMENE BEPALINGEN

 1. De vereniging genaamd Speeltuinvereniging Lingewijk, hierna te noemen "SVL" is bij notariële akte opgericht op 9 mei 1950 en is gevestigd te Jan van der Heydenstraat 45, 4206 XN Gorinchem.
 2. Het huishoudelijk reglement omvat een nadere uitwerking van onderwerpen die niet in detail zijn vastgelegd in de SVL statuten zoals deze zijn vastgesteld bij notariële akte.
 3. Het huishoudelijk reglement is samengesteld door het algemeen bestuur van SVL in opdracht van de Algemene Ledenvergadering, hierna te noemen “ALV”.
 4. Jaarlijks worden wijzigingen van het huishoudelijk reglement definitief vastgesteld tijdens de ALV.
 5. Alle leden, bezoekers en bestuurders worden geacht binnen het fysieke terrein van de speeltuin dan wel binnen het organisatieterrein van de speeltuin te handelen conform de statuten en het huishoudelijk reglement van SVL.
 6. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en de statuten.
 7. Tijdens de zomervakantie vindt er geen verhuur en vinden er geen activiteiten plaats, mits het bestuur anders besluit.

 

ARTIKEL 2       HET BESTUUR

 1. De SVL kent een algemeen bestuur bestaande uit tenminste een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige bestuursleden.
 2. Het algemeen bestuur wordt door de ALV uit de leden der vereniging gekozen.
 3. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zitting nemen in het algemeen bestuur.
 4. Ieder lid is gerechtigd zich kandidaat te stellen voor een functie binnen het algemeen bestuur als hij of zij voldoet aan de volgende eisen:
  1. Het lid moet minimaal één jaar lid zijn van de vereniging;
  2. Het lid moet minimaal de leeftijd van achttien jaar hebben ten tijde van de ALV alwaar men zich kandidaat heeft gesteld;
  3. Het lid mag niet de afgelopen tien jaar door de ALV geroyeerd zijn;
  4. Het lid mag niet de afgelopen tien jaar deel uitgemaakt hebben van het bestuur en door een meerderheid van het bestuur uit zijn functie zijn ontheven dan wel te zijn geschorst door een meerderheid van het algemeen bestuur vanwege het niet naleven van de in de statuten en het huishoudelijk reglement voorgeschreven afspraken en regels.
 5. Het algemeen bestuur bepaald met meerderheid van stemmen het maximale aantal bestuursleden van het algemeen bestuur.
 6. Ieder lid van het algemeen bestuur mag met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden zijn functie eerder ter beschikking stellen.
 7. Als een bestuurslid door onvoorziene omstandigheden niet langer zijn functie kan vervullen, probeert het algemeen bestuur binnen 3 maanden een tijdelijke vervanger aan te stellen. Tijdens de eerstvolgende ALV wordt de vaste vervanger voor de open vacature gekozen.
 8. Er is geen maximum aan het aantal termijnen dat een lid deel uit kan maken van het algemeen bestuur.
 9. Het algemeen bestuur kan personen voordragen tijdens de ALV voor benoeming tot erelid.
 10. Het algemeen bestuur heeft het beheer over de speeltuin en alle eigendommen van de SVL en is verantwoordelijk voor een goed onderhoud en de veiligheid van de speeltoestellen, eigendommen en activiteiten.
 11. Het algemeen bestuur draagt zorg voor het goed budgetteren en coördineren van de activiteiten in en rond de speeltuin.
 12. Het algemeen bestuur draagt zorg voor de globale financiële planning en continuïteit van de SVL voor zover binnen de grenzen van de statuten en huishoudelijk reglement bepaald.
 13. Het algemeen bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van leningen.
 14. Het algemeen bestuur kan commissies aanstellen waarvan de verantwoordelijkheden, voor zover niet bij statuten of huishoudelijk reglement bepaald, in een bestuursvergadering worden vastgesteld en vastgelegd.
 15. Het dagelijks bestuur kan bij bestuursleden en vrijwilligers om een “verklaring van goed gedrag” vragen.

 

ARTIKEL 3       LEDEN

 1. Toetreding tot de vereniging geschiedt door aanmelding via de website of email en goedkeuring van het algemeen bestuur.
 2. Leden hebben het recht hun kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar aan te melden als jeugdlid.
 3. De leden zijn gehouden de bepalingen van statuten en huishoudelijk reglement van de SVL na te leven en niet in strijd daarmede te handelen. De statuten en het huishoudelijk reglement van SVL zijn digitaal te verkrijgen bij de secretaris. Het huishoudelijk reglement van SVL is tevens beschikbaar op de SVL website. Indien men geen beschikking heeft over internet kan éénmalig een papieren uitgave van de statuten en het huishoudelijk reglement worden ontvangen.
 4. Leden hebben, behoudens dispensatie verlening door het bestuur, de plicht contributie te betalen tot het eind van het verenigingsjaar waarin zij ophouden lid te zijn. Het bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de penningmeester.
 5. Leden zijn zelf verantwoordelijk het bestuur tijdig in kennis te stellen van adres wijzigingen.
 6. Leden en hun kinderen hebben het recht van de speeltuin gebruik te mogen maken en deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten. In enkele gevallen vinden activiteiten tegen, door het bestuur vastgestelde, bedragen/betaling plaats.
 7. Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 8. Leden hebben stemrecht tijdens ALV. Ieder lid vanaf 16 jaar heeft één stem.

 

ARTIKEL 4       ERELEDEN

 1. De ALV kan met meerderheid van stemmen een door het bestuur voorgedragen persoon benoemen tot erelid. Een erelid krijgt bepaalde voordelen ten opzichte van gewone leden.
 2. De voordelen van een erelid worden bepaald door het algemeen bestuur.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie zoals bepaald in artikel 9.7 van het huishoudelijk reglement.

 

ARTIKEL 5       DONATEURS

 1. De vereniging kent naast leden donateurs. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging ondersteunen met een financiële bijdrage. Het minimum donatiebedrag wordt door de ALV vastgesteld.
 2. Donateurs hebben het recht de ALV bij te wonen, doch zijn niet stemgerechtigd.
 3. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

ARTIKEL 6       CONTRIBUTIE

 1. Jaarlijks wordt op de ALV de contributie voor het komende jaar vastgesteld.
 2. De contributie dient door de leden jaarlijks te worden voldaan bij vooruitbetaling uiterlijk op 01 Maart.
 3. Betaling vindt plaats per automatische incasso op een bankrekening van SVL.
 4. Wanneer de contributie niet tijdig is voldaan, volgt een aanmaning.
 5. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de aanmaning gestelde termijn betaald, dan kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen en in sommige gevallen resulteren in royement van het lid.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 7. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

ARTIKEL 7       OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Opzegging van lidmaatschap kan volgens wettelijke bepalingen op vier manieren eindigen;

 1. Door het overlijden van het lid;
 2. Door opzegging door het lid. Dit dient voor de start van het nieuwe jaar schriftelijk te gebeuren;
 3. Door opzegging door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan het lidmaatschap opzeggen in de gevallen in de statuten van de vereniging genoemd en/ of wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen en/ of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 4. Door royement. Het algemeen bestuur kan tot royement beslissen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt en/ of indien een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 

ARTIKEL 8       ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

 1. Conform de statuten vindt er éénmaal per jaar een ALV plaats.
 2. De ALV wordt minimaal vier weken voor aanvang door secretaris bekend gemaakt.
 3. Een week voor aanvang maakt de secretaris wederom de ALV bekend met vermelding van de agenda.
 4. De ALV kan alleen besluiten nemen aangaande voorstellen die op de agenda voor komen. De ALV kan hiervan afwijken bij besluit genomen door twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden. Een zodanige afwijking mag niet betreffen een voorstel tot wijziging der statuten of het huishoudelijk reglement of een voorstel tot ontbinding der vereniging.
 5. Voorstellen van de leden worden op de agenda geplaatst, indien zij tenminste één week voor de ALV zijn ingediend.
 6. Echtgenoten of echtgenotes van bestuursleden zijn lid zonder contributieverplichtingen en dus stemgerechtigd.
 7. De jaar rekeningen die ter inzage worden aangeboden dienen na de ALV weer te worden ingeleverd.
 8. Uiterlijk een maand na de ALV dient een bestuursvergadering gehouden te worden.
 9. De agenda en notulen van de ALV dienen minimaal de volgende vaste agendapunten te bevatten;
 10. Opening;
 11. Ingekomen stukken;
 12. Notulen van de vorige ALV;
 13. Jaarverslag van de secretaris;
 14. Jaarverslag van de penningmeester;
 15. Verslag van de kascontrole commissie;
 16. Verkiezing leden kascontrole commissie;
 17. Vaststelling van de contributie en de minimum bijdrage van de donateurs;
 18. Vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
 19. Verkiezing van bestuursleden;
 20. Rapportage van commissies;
 21. Verkiezing van commissies;
 22. Beleidsplan;
 23. Behandeling van door het bestuur of de leden ingediende voorstellen;
 24. Rondvraag;
 25. Sluiting.

 

ARTIKEL 9       GEBOUWEN EN TERREIN VAN DE VERENIGING

 1. Het clubhuis en terrein van de SVL is gedurende door het algemeen bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan via het bord bij de ingang van de speeltuin.
 2. Het algemeen bestuur heeft, zonder opgaaf voor reden, het recht om tijdelijk van deze uren af te wijken.
 3. Personen die zich buiten openingstijd zonder toestemming van het bestuur op het afgesloten terrein van de vereniging begeven maken zich schuldig aan artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht. Hierop staat een maximale boete van 225 euro.
 4. Kinderen onder de 10 jaar die zich begeven op het terrein moeten altijd onder begeleiding zijn van een volwassene.
 5. Niet leden en bezoekers die van de speeltuin gebruik willen maken dienen bij een tweede bezoek lid te zijn/worden.
 6. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 7. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 8. Aanwijzingen van leiding, beheerders en vrijwilligers dienen altijd door de leden te worden opgevolgd.
 9. Het algemeen bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.
 10. Versieringen van het gebouw zijn enkel toegestaan indien deze brandveilig zijn.

 

ARTIKEL 10       BAR EN ALCOHOLGEBRUIK

 1. Wettelijke bepalingen;
 2. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 3. Leeftijdsgrenzen en prijzen moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 4. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 5. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 6. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
 7. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
 8. Het bestuur wijst leidinggevenden en barvrijwilligers aan voor bar werk.
 9. Leidinggevenden van de bar zijn tenminste 18 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging.
 10. Indien alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
 11. Leidinggevenden van de bar coördineren in samenspraak met het algemeen bestuur de tijdige inkoop van dranken en etenswaren.
 12. Barvrijwilligers moeten lid zijn van de SVL.
 13. Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud en als zodanig bij het algemeen bestuur van de SVL geregistreerd.
 14. Leidinggevenden van de bar zijn verantwoordelijk voor de geldstromen gegenereerd door de drank en etenswaren verkoop.
 15. Alle bar inkomsten, gegenereerd uit de verkoop van drink- en etenswaren komen ten goede aan de verenigingskas tenzij anders overeengekomen met het algemeen bestuur.
 16. Leiding, vrijwilligers en toeschouwers mogen tijdens activiteiten die voor kinderen zijn georganiseerd geen alcohol gebruiken zolang de activiteit voortduurt.
 17. Het is niet toegestaan om bij de SVL gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het verenigingsgebouw of op het terras.
 18. Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen door de dienstdoende leidinggevende, de barvrijwilliger of bestuurslid toegang tot het terrein en gebouw worden ontzegt.
 19. Bij constatering van het oneigenlijk en/of buiten proportioneel gebruik van alcohol wordt het desbetreffende lid, de beheerder, de leiding of de vrijwilliger per direct de toegang tot de rest van het evenement ontzegt.
 20. Tijdens jeugdactiviteiten die voor kinderen zijn georganiseerd wordt er geen alcohol verkocht en gebruikt zolang de activiteit voortduurt. Bij gemengde activiteiten voor zowel jeugd en volwassenen kan het algemeen bestuur beslissen hiervan af te wijken. Dit besluit zal moeten worden genomen met inachtneming wat voor beide groepen binnen alle redelijkheid aanvaardbaar is.
 21. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank en etenswaren te gebruiken in het verenigingsgebouw of elders op het terrein van de SVL.

 

ARTIKEL 11       ROOKBELEID

Roken op en om het speeltuinterrein en accommodaties mag alleen op de daarvoor bestemde rook plaats.

 

ARTIKEL 12       SOCIALE VEILIGHEID

Ieder lid en iedereen die zich aanmeldt om lid te worden, ontvangt een sociaal veiligheidsprotocol van de SVL. Hierin staat beschreven wat de SVL verwacht van leden, bestuur en vrijwilligers wat betreft normen en waarden en sociale veiligheid. Ook vermeld het document wat de SVL heeft geïmplementeerd om alles zo sociaal veilig mogelijk te laten verlopen. Denk daarbij aan een verklaring omtrent gedrag voor bestuurders en vrijwilligers. Verder vindt u er een duidelijk protocol hoe u onoorbare vermoedens of zaken kunt melden en hoe u kunt verwachten hoe wij hier mee omgaan.

 

ARTIKEL 13       BEHANDELING VAN KLACHTEN EN OVERTREDINGEN

 1. Iedere betrokkene of bezoeker bij en of van de speeltuin heeft het recht op aanhoren van zijn/haar klacht. Het algemeen bestuur biedt daarvoor gelegenheid voor zowel het indienen (eventueel anoniem), de objectieve behandeling en de terugkoppeling van de uitkomst van de klacht.
 2. Ieder lid dat zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad kan door het algemeen bestuur ter verantwoording worden geroepen. Het algemeen bestuur zal na wederhoor een uitspraak doen tijdens een besloten vergadering.
 3. Afhandeling van klachten en overtredingen dienen binnen een redelijke termijn plaats te vinden.
 4. Van klachten of suggesties en de oplossing alsook de uitspraken na vermeende overtredingen wordt in de notulen van de bestuursvergadering nota gemaakt.
 5. Het algemeen bestuur neemt geen beslissing zonder dat zij het betrokken lid en bij een jeugdlid, diens wettelijk vertegenwoordiger heeft gehoord, althans in de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord.
 6. Bestuursleden die rechtstreeks of zijdelings bij de (vermeende) overtreding (kunnen) zijn betrokken nemen geen deel aan de behandeling.
 7. Beroep tegen een uitspraak van het algemeen bestuur is niet mogelijk. Wel kan eenmaal een verzoek tot heroverweging bij het algemeen bestuur worden ingediend.
 8. Het algemeen bestuur kan tot de volgende sancties besluiten:
 9. Het geven van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing.
 10. Een schorsing met een maximum van 3 maanden.
 11. Opzegging van het lidmaatschap.
 12. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement).
 13. Het algemeen bestuur motiveert haar besluit dat wordt ondertekend door de voorzitter dan wel diens plaatsvervanger en de secretaris dan wel diens plaatsvervanger. Het besluit vermeldt de namen van de overige leden van de bestuursleden die aan de besluitvorming deelnamen. Het algemeen bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Elk bestuurslid heeft één stem.

ARTIKEL 14       ZAAL VERHUUR

 1. Het verenigingsgebouw kan alleen worden verhuurd aan leden van SVL, verenigingen, instellingen of bedrijven tegen een door het algemeen bestuur overeengekomen en vastgesteld tarief.
 2. De verhuur is op naam en is in geen geval overdraagbaar.
 3. In de huurovereenkomst wordt duidelijk vermeld hoe laat de huur begint en op welk tijdstip de huur eindigt.
 4. De accommodatie wordt verhuurd met een gehele inventaris.
 5. Het gebruik van gas, water en elektriciteit is in de huurprijs inbegrepen.
 6. Tijdens de huur is het huishoudelijk regelement van de SVL ten alle tijde geldig in en op het terrein en het verenigingsgebouw van de SVL.
 7. Het meebrengen en/of nuttigen van eigen consumpties tijdens de huur van het verenigingsgebouw is alleen toegestaan na schriftelijk toestemming van het bestuur.
 8. In overleg wordt bepaald op welke manier het toezicht op de avond wordt ingevuld.
 9. De reservering komt pas tot stand na ondertekening van het huurcontract door beide partijen en na ontvangst van €150,- waarborgsom. Om zeker te zijn van een reservering dient de aanbetaling vergezeld te gaan met het contract in duplo, volledig ingevuld en ondertekend door beider partijen. Na ontvangst van de waarborgsom zal een exemplaar van het contract en een kopie van het huishoudelijk regelement aan de huurder worden overhandigd.
 10. Een borgsom van € 150,- moet door de huurder worden voldaan bij de reservering. Deze borg zal worden gerestitueerd na goedkeuring van de beheerder, na eventuele aftrek van kosten door beschadiging, breuk of vermissing van een object.
 11. De huurprijs en waarborgsom dienen uiterlijk één week voor de aanvang van de huurperiode volledig te zijn voldaan.
 12. De huurder verplicht zich bij zaalhuur om kosten van extra schoonmaakwerkzaamheden die buiten normaal gebruik van de faciliteiten kunnen worden geacht te vergoeden. Wildplassen en poepen (140 euro), braken/overgeven (50 euro) zijn wettelijk bepaald per overtreding.
 13. Een bedrag van € 150,- zal van de waarborgsom worden ingehouden, wanneer blijkt dat de accommodatie bij vertrek niet schoon gemaakt is.
 14. De verhuurder behoud zich het recht om éénzijdig de zaalhuur te kunnen annuleren als zij dat nodig acht. Bijvoorbeeld voor zaken die betrekking hebben op veiligheid, omgevingsoverlast, gebrek aan beschikbaarheid van vrijwilligers en overmacht.
 15. Wanneer de huurder tot twee weken voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag van de waarborgsom plus reeds gemaakte kosten verschuldigd. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd een passende huurder wordt gevonden.
 16. De verhuurder heeft het gehuurde tegen schade verzekerd. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van personen, waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, schade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk.
 17. De huurder verplicht zich bij zaalhuur om kosten van schade aan eigendommen van de vereniging ontstaan tijdens de zaalhuur direct te vergoeden.
 18. De accommodatie is gelegen in een omgeving met woningen, alwaar rust de norm is. De huurder dient die rust te respecteren en zich ook zodanig te gedragen. Personen of groepen, die ernstige overlast veroorzaken, ook na een waarschuwing van de beheerder, kunnen van het terrein worden geweerd. Na 23.00 uur dient het buiten stil te zijn.
 19. De huurder verplicht zich bij zaalhuur om boetes (van bijvoorbeeld geluidsoverlast) opgelegd met betrekking tot de zaalhuur te vergoeden.
 20. De verhuurder is bevoegd te allen tijde de verhuurde opstal te betreden.
 21. Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, voldoet, is de beheerder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Restitutie van waarborgsom en eventueel restant huursom zal in dat geval niet plaatsvinden.
 22. Versieringen van het gebouw zijn alleen toegestaan indien deze behandeld en brandveilig zijn en schriftelijk goedgekeurd door de verhuurder.

ARTIKEL 15       WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de ALV, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.
 2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt tijdens de ALV bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
 3. Tenminste twee weken voor de ALV, moeten de wijzigingsvoorstellen van het huishoudelijk reglement op de website worden gepubliceerd en per email aan alle leden worden toegezonden.

 

ARTIKEL 16       SLOTBEPALINGEN

 1. In die gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist (in volgorde):
  1. Indien aanwezig, een lid van het bestuur.
  2. Indien aanwezig, de aangewezen toezichthouder.
  3. De aanwezige vrijwilliger of door het bestuur aangestelde verantwoordelijke persoon.
 2. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van publicatie per e-mail waarin de tekst van het reglement is opgenomen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!